BLOG

Home | Blog

TRENDING BLOG POSTS!!
Mthandeni | ‘Ngiyabaholela oMshovo noPolo’

“Uma ngingabakhokheli pho bafunani la eduze kwami? Uma sixabene pho kungani sizihlalele nabo endlini sidlala ingoma njengenjwayelo?

Uhliphiza kwasani uNgizwe Mchunu

“Njengoba axoshwa nje emsakazweni akasezwakali nhlobo, nale steshi sakhe asilalelwa kakhulu so uzama ukuqonda umculi ngamunye”. Kuqhuba

Ziyenda ziyamshiya uPotso wamaGeza

“Ngingakusho ngaphandle kwamathandabuzo ukuthi ayikho ingxabano ekhona eqenjini. Abafana baphume kahle nje and bayazi ukuthi bayohlezi

Luyasha uphondo kowethuka Igcokama

“Isuke yaphuma kabi ikomidi esisebenzisana nalo ukuze kudlaleke ingoma yomculi thizeni lingakezu hlangana ngenxa yale lockdown

NoZimdollar uyivumile eyeGeza

Ngithi angiyikhuphule le nsizwa ewumfoka Ndukuzempi. Ngiyizwe kahle uma ibuza kule ngoma ethi ‘i-Satanism ithi uZimdollar yena wawumthuka wayenzeni

Liqedile ngeGcokama elisha Igeza

Ngizokusho ngikuqonde njgqo ukuthi lomfana wakwaManqele usengime emphinjeni. Umjikijelwa bengisondelene kakhulu naye engusbary wami. Lezi zinto

Zikhakha enyameni kuMthandeni

Angazi ngenzeni. Ngingumuntu wamancoko mina ngiyazincokolela. Kodwa kunabantu asebegadla kimi futhi uyabona ukuthi abancokoli abaphushi umculo

Somnandi | ‘Sibusisiwe esiphayo’

Ngithe ngokubuka njengomuntu okhulele emakhaya ngakhumbula ukuthi kuvele kunzima even if lockdown ingekho kweminye imizi. Ngokubona ukuthi

Akumusizi ukutalabha uKhuzani

Bathi wamnandi umuntu ebhemile. Le nkunzi selokhu yaqala ukuqhwanda ibhekise ngaseMandaba, izinto zayo zithanda ukungahambi kahle. Usebenzisane kahle kakhulu noKhuzani

Kuyamcwilisa ukutalabha uPotso

Iyazika inqanawe. Izika nje, ngabe ayiziki. Izikiswa ukuthi ugadla umuntu ozikile. Le nsizwa iyona yodwa edlalile neNdidane esabambe ushuni weqhawe. Indaba yonakale la esedubula

Unwampela ngoKhuzani umculi

Usubona nje nwampe, nwampe, liyakotela igoso. Likhulume nabathandi ezinkundleni zokuxhumana lathi liyabuka nje livele ngomfantu wesivalo abafana baseNkandla begadla

Uchitha ezokuthi uphuphile

Insizwa le eyaphuphiswa ukuthuka Igcokama izwakalise ilaka layo ngokuyiphethe kabi. “Bafwe2 angibingelele namhlanje ngizothi njee ukuphuma emculwen wam kancan ngob kukhona

Bagxeka ichallenge yeGcokama

Asemaningi amachallenge asebonakele ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana kule lockdown evalele abantu bakuleli ezindlini. Kusukela kulo Igcokama, maningana eseliwafakile, kuya kuMdumazi ebonisa abantu ukuthi kumele bengene emashaweni

Isililo kuqhubeka ilockdown

Bagqemeke engeqiwa ntwala abaculi bakaMaskandi. Lesi sehlakalo sehla nje, izikhathi abenza ngazo imali ethi mali lezi zePhasika. Bebehlalele ethembeni benxusa bephinde benxenxe abantu baseMzansi nenIngizimu Africa ukuthi behlale ezindlini

Khuzani, Dlubheke, Falabo basengozini

Wayishayi own goal, Phahla!! Bayathilenda ezinkundleni zokuxhumana abangase bebhekane nengalo yomthetho maduzane. Lapha kuvela umculi ongumholi weqembu elingondabuzekwayo komabonakude eliqwashisa ngesifo

Rest In Peace Bhekumuzi Luthuli

Lolu usuku olukhulu endimeni yomculo wesintu. Lubaluleke ngani na? Usuku lolu okwedlula ngalo insizwa eyingqalabutho kwezomculo kaMaskandi. Ubaba uBhekumuzi Luthuli abaningi bamazi ngomfoka Molo, ngoba kwakujwayeleke ukuthi azisho kanjalo uma

Zicupha ugunsu ezika Jaiva Zimnike

Jaiva Zimnike music video. Iyathilenda eyomculi odume kakhulu ngokuzibiza ngeqhude koMaskandi Uthisha wentambo ukhiphe

Khuzani perfume vs Mthandeni sanitizer

Zidlana imilala izinkunzi ezimbili eziqhwanda imquba ezibayeni ezehlukene. Kwathi uma uKhuzani eqhamuka neperfume

Uhliphize kwasani oluthi Mnakwethu

“Sengthole imilayezo emning abantu bethi sebelinde mina kuMnakwethu abanye bathi ngiya nini mina, ngyethemba bakhona

Corona vaccine will not be tested in Africa

French doctor apologises for suggesting the coronavirus vaccine should be tested in Africa. DAKAR – A French doctor

Ithandiwe eyecorona eMzansi

Zibizwa abezindaba ngapha nangapha izinsizwa ezishaye ingoma eseqophelweni eliphezulu eqwashisa ngobhubhane

Limvumile uNtencane Igcokama

Le ntwana eyagila izimanga izitholele amagama anobuhlakani avela kuMthandeni Manqele ngesenzo sayo esihle

Utshwala bomngcwabo

Uma sezithe ziyahla epenini lezi nsizwa kukikiza ufish Namanje zikhiphe ingoma enkulu ongeke wafisa ukungayizwa

Ivunywe uKhuzani ekaQhosha

Uphinde wahlala ezwini lengoa emnandi akadume ngayo umfoka Sibisi. UKhuzani akawuvalanga umlomo ngoba eyizwa.

Wale waphetha ukuxolisa kozakwabo

Lixolisile kuTshatha Igcokama kodwa lenqaba laphetha ukuxolisa kozakwabo kulandela ukuhliphiza

Bashodoza okokugcina kuSgiya ngengoma

Kunamahlebezi okuthi uTshatha noZimdollar kungenzeka bengabe besabuyela

Iyathilenda eqwashisa ngecorona

Kudibane izingqungqulu ezingongqondo ngqondo kulo mculo zasungula ingoma eqwashisa ngalolu

Ubambeli SABC news izihlwele

Balale becuphe ama alarm abathandi bomculo njengoba bethenjiswe ukuthi izovela kumabona kude eyaseNdlovini

Ushukumise inkundla enyuvesi

Umculi okwakubhekwe ukuthi ahlukanise unyaka ka-2019 no 2020 wenze ezibukwayo eNyuvesi yaseThekwini kwaZulu Natal. UNtencane ungene sezihubela sakusha kanti uyena okwaze ukunyakazisa wonke umuntu obekhona kuleya ndawo. Emngenisa uBheka Mchunu, ukubize ngokunqamula unyaka ukungena kwakhe kuleya ndawo kwazise wayebhekwe ngabomvu njengoba aziwa amabhinca

Kumele akhuphule amasokisi uScebi

Lithande ukwehla kancane izinga lengoma kuScebi odume kakhulu emculweni ngelenkosi yamagcokama. Lo mculi owazakhela udumo kubathandi bomculo ngengoma emnandi ethi ‘Icala lomjolo’, ugxile kakhulu kwezothando kulokhu. Behlangene kwaMashu station belinde istimela abathandi bomculo bahlaziye icwecwe lale nsizwa elikhiphe ngonyaka odlule kulo December esiphuma kuwo. Bakholwa

Balindele lukhulu kuDlubheke

Umculi ushayele isipikili ngengoma ngoDecember 2019 uthembisa ukuqhubeka la akagcine uma esekhipha futhi ngoGoody Friday. Abawuvali umlomo abathandi bomculo wakhe njengoba afudumeza maqede zenzeka izinto. Bezithokozele abalandeli bomculo kwaMashu eThekwini bathe le ngoma ethi selicwebise amehlwana ivezandlebe elakwabani, ingumfudumezo wezingoma zasemakhaya

Uhambe kahle okaSjava

Umcimbi omkhulu kaSjava Indlalifa obubanjelwe eThekwini e-ICC kubikwa ukuthi uhambe kahle kakhulu. Lo mcimbi obunedumela eliyisimanga, ubuhlanganise abaculi abaningi bezinhlobo eziningi zomculo. Okuthokozise abathandi bomculo kaMaskandi ukudlala kahle kukaShwi noMntekhala okwenze noSjava angawuvali umlomo. Bezibongela oShwi, badlale ingoma ethi ‘Ngafa Ngafela ubala’ yachwaza inkundla

South Africa coronavirus update

The number of confirmed Covid-19 cases in South Africa has risen to 1,326 – and three people are confirmed to have died

Coronavirus iyangena yini ngocansi?

Impendulo eqondile ithi cha. However, siyazi sonke ukuthi iyangena ngokucabuza umuntu ngoba iyaholakala

Uchaza ngengoma yecorona kuTV

Ingene yagxila lento yecorona kubathandi bomculo kanye nabezindaba. Akungabazeki ukubona uKhuzani

Khuzani xolela uMthandeni

Le ngoma yale ntwana ithandwe kakhulu. Lokho kufakazelwa ukuthi sekunane stayela sokudansa esisungulwe abathandi

Ugadla ngazo zombili kuKhuzani

Inkulu indaba inokuhlala kwabaculi kuma Estate. Ivukane elidala uMjaheni Shelembe usethelele uKhuzani inselelo wathi uyena kuphela ohlala ezindaweni eziphezulu ezibizwa ngama Estates ay noma ubani. “Ngididwa ukuthi kungani ekhohlisa abantu ebize leya ndawo nge-Estate. Yini kanti estate? Ngicela amabhinca angene kugoogle abheke indawo i-East Canyon babone indawo la kuhlala khona mina”.

Igcokama seliyiBhova ke manje

Inkulu inhlokomo yezincomo ezinkundleni zokuxhumana. Umculi owamangaza abaningi efika emculweni ezibiza ngeGcokama elisha ukuveze kwaba sobala ukuthi uyilona vele. Lokhu kufakazelwa i-cover photo yecwecwe lakhe elisha elizophuma mhlaka 6 elisihloko sithi ‘iskorokoro sami’. Lo mculi obekulindeleke ukuthi ayikhiphe le cover ngomsombuluko mhlaka 2, walushintsha lolu suku ngoba efuna betatazele abathandi

UKhuzani uyivumile ekaQhosha

Ubashiye bebambe ongezansi uQhosha eThekwini eWorkshop emveni kokuba ebize abaculi nabathandi bomculo ukuba bezomeseka ekuphusheni icwecwe lakhe elisha elisihloko sithi ‘Welcome back’. Lo mculi ongowokudabuka eShowe akaze nakanye aphoxe abathandi bomculo uma engena estage. Usezakhele igama elihle kakhulu kubalandeli bomculo nakwabanye abaculi imbala. Kule album yakhe

Ligadla kuJaiva zimnike Igcokama

Igcokama elisha likuvezile ukungaphatheki kahle kwalo ngezinhlamba elithukwa ngalo uJaiva Zimnike. Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe uthe kuyammangaza ukuthi kungani bengathukani bodwa ngoba badala kakhulu emculweni. “Ngisanda kuzifikela mina emculweni. Ngifike ngonyaka ka-2013 kodwa igalelo lami selibonwa izizwe zonke. Ngifike ngakhipha ubudixa kubaculi nakubathandi bao namhlanje

Incane ingoma kuMdumazi

Iyakhalisa ingoma ekhishwe uMdumazi ngonyaka odlule. Lo mculi waphazamiseka kakhulu exabene noThuthani

Igile izimanga ekaGatsheni

Kwamthokozisa kakhulu ukubona ingoma yakhe igila izimanga emakethe uGatsheni. Ekhuluma

Incane ingoma kuThokozani

Ayithokozisi ingoma ekule album kaThokozani Langa esihloko sitho upopayi. Le nsizwa eyaduma kakhulu

Inkulu ingoma kuDlubheke

Abawuvali umlomo abathandi bomculo ngobukhulu bengoa eshawe uDlubheke ngonyaka odlule Le nsizwa selokhu

Kulahleke ushuni kwiMfezi emnyama

Imfezi ijoyine ozakwabo abasungule iculo eliqwashisa abahlali bakuleli ngalesi sifo secorona esihlasele

Sikhala esandleni kuKhuzani

Kuyakhuleka kuKhuzani Mpungose Lokho kufakazelwa indlela akasesishaya ngakhona isiginxi

Baxolelene uTshatha neGcokama

Ekugcineni lisibonile isidingo sokuyoxolisa kuTshatha Igcokama njengoba lamusho lamusho kuleya

Uyabuyela estudio uNjoko Hobosha

Sesithande ukweluleka isikhathi egcinile ukujabulisa abathandi bomculo wakhe ngengoma entsha