Iyoqopha Inkosi yama Bhenanyawo

jhb

Sphuzo sabantwana

Ngithanda ukubonga kakhulu ukungilandela ezinkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene,ngibonga nokweseka ikhono lami elivele sengimdala kangaka.

Ngithanda ukubonga ithimba engibambisene nalo elenza umsebenzi omuhle kakhulu ekwenzeni ikunkundla zami zokuxhumana sikhule ngesikhulu isivinini lesi.

Okumnandi ke ukuthi kusasa siyoqopha izingoma ozozthokozela futhi ngiyayathembisa ukuthi uzobhema ukholwe ngolozolo lomculo ozokushiya ujabulile.

Okuningi okumayelana nomsebenzi ungaxhumana nabaphathi bami okwibona abanamava kwabakwenzayo ukuqinisekisa ukuthi ngesekwa emagumbini amane omhlaba.

Bhasobhani vayilasi ngiyanithanda!

ENGLISH

Greetings

I would like to thank you for supporting my talent by liking and following me on different social media platforms. I have some good news that l would like to share with you today. In support of my talent a professional team of media experts is on the ground to help grow viewership across South Africa and beyond.

I respect their knowledge and expertise regarding the music industry and im looking forward to working with this team.

On Friday we are going to the studio for the first time.Its been a long journey for an old man like me to attract a lot of support and embracing a talent to be reckoned at this old age. Thank you for the support South Africa for the support.

I promise to keep you entertained and am ready to put in the work and add flavour to my craft to keep the world entertained. Let’s do this guys!!

NB: For more information please feel free to contact the management team.

Bhasobha vayilasi lapho okhona USphuzo uyanithanda