Usawathanda Amageza uVeloh BHengu

hjgf

Induna enkulu yamaGeza Amahle eyakhetha ukushiya ezinyangeni ezimbalwa ezidlule ikuvezile ukuthi isenalo uthando lwaleli qembu elikhulu.

 

Le nduna eyaduma kakhulu kusekhona Indidane, ivela nasemsakazweni yavalelisa yaqeda kwaze kwasengathi iyashiya.

 

Ikuvezile ukuthi ngeke yaqhela emagezeni.

“Ngahlehla esikhundleni engangisinikwe Indidane isaphila. Uthando lwamageza lusegazini kimi futhi ngeke kushintshe lokho.

 

Ngabona nje kutrenda ukuthi ngishiyile emagezeni kodwa akuchazanga muntu ukuthi ngishiye ngandlelani.

 

Ngiyasho ke namhlanje ukuthi Amageza Amahle ngisuka kude nawo. Awucabange nje sekuthiwa uVeloh Bhengu usehamba nelinye iqembu kungaba iliphi nje lelo qembu?

 

Engingakusho ukuthi ngiyamvuma uPotso unekhono elimangazayo futhi ngiyafisa ukumbona evala izindlebe zakhe engabanaki laba abakhuluma kabi ngaye kanye neqembu jikelele.

 

Nginethemba lokuthi uzokwazi ukumelana nazo zonke izimo ezinzima ezibhekana naleli qembu ngoba zindala akuzona ezanamuhla.

 

Zidinga umuntu onokubekezela nesibindi sokumela into asuke ebhekene nayo ngaleso sikhathi.

 

Uma ngingakhumbula emumva kusekhona iqhawe kuleli qembu ngizwa ngifikelwa umunyu ngoba ngazi okuningi eladlula kukho iqahwe lakunqoba ngokubekezela nesibindi.” Kusho Umfoka Bhengu.