Isukile eyeGcokama nezeBhova

bjj

Ilwa kahle ngoba ayilwi ngasbhamu nangamshiza nangamkhonto kodwa ziqophisana ngamazwi nje. Indaba iqale ngesikhathi Igcokama liphupha Ibhova.

 

“Ngiphuphe Idlamanzi lisho lamazwi emadlebeni ami ‘gijimani njalo bafana bami niye ngakubo omzala

 

bami nifike nibatshele ukuthi ayinamalume intambo yesiginxi, ikhala koyishayayo’ ”

Kube useyinyathele emsileni kwezeBhova.

 

Kuzwakale ngoNjencane ebubula njenge ambulance ethi kodwa lomfana wasifunani kwaMseleku. Esho nokutho ethi usefuna bona uqobo ke manje ngoba wabaqala ezenza lona kanye Ibhova.

 

“Akaze ngimbone umfana onamanga kanje mina ilokhu ngazalwa. Yazi ngathi umfazi ogane esithenjini. Kuyabonakala manje ukuthi akakhulanga nezinsizwa ngeke ubenamanga kanje uma wakhula nezinsizwa welusa waqhathwa.”

 

Babe sebekhipha ingonyana behlangene nezinye izinkabi Abafana bakaMgqumeni ethi ufuna udumo ngalamanga akhe.

 

Eqhuba umfoka Mseleku uthe sebembonile bonke abaculi bakaMaskandi ukuthi akundoda yalutho.

 

“Ngifisa bebone nabanye abaculi ukuthi akundoda yalutho lomfana. usuke ungumfana onjani ngempela uma ungalesabi ihlazo?

 

Kuthini nje kuyena uma ephendukelwa ibona bonke abaculi nabebezwana naye bemshiya ngakho njalo ukuthi akalungile akayena umuntu ongamethemba?

 

Ngisebenzile naye mina kwenye yama album emnyakeni ephambilini kodwa cha ngiyambonga.”