Kumkhuphulile ukutalabha Igcokama

ujh

Umtalabho ongaka ngawugcina kwagogo eZola. Igeza lakwaMgube seyilona kuphela elikwazile ukudedela icwecwe elisha kule lockdown.

 

Kule album akatalabhanga, uqedile ngalowo owabe ebambisene naye eqenjini oNdabuzekwayo bekanye neChalaha likaShafuza, RIP.

 

Kumsizile ukutalabha Igcokama ngoba usengumculi

osekhulile nosegadlane nabaningi abaculi esingabala kubo uMgqumeni neNdidane. Abaningi abathandi bomculo bakholwa ukuthi ukube ayigadlanga le nsizwa yakwaMgube ngabe ayidumanga.

 

“Isihloko sale album sithi ‘Iveze’, isihloko sengoma etalabhayo sithi ‘I-Satanism’, Ubani osuke wamuzwa ekhuluma ngalezo zihloko?

 

Noma ke esinye nje ngoba phela ziningi zevile eshumini izingoma zakhe kodwa lutho babhizi ne 9mm nje.

 

Esingakusho nje ukuthi Igcokama liyisitebhisi, kunwampela ngisho abaculi abadala. Buka manje kukhulunywa ngaye kuwona wonke amasocial network ngoba utalabhe inkosi.” Kusho uMlanjwane umfoka Ndlela ongumlandeli weGcokama.

 

Uqhube wathi le nsizwa yebo inalo ikhono futhi isimkantsha ubomvu kwezomculo kodwa singasho sithi iyivukane elidala ngokwengoma.

 

“Igeza lakwaMgube labonwa Indidane kudala kabi ukuthi alazi lutho liyabhimba. Alijabule nje ngoba likhushulwe umtalabho ay okuningi.”