Usephinde waxolisa umaxolisa njalo

ih

Sekuyinsaka vukela umchilo wesidwaba. Le nsizwa ewumfoka Kuphosakwenyathi isiphinde lokho edume ngakho kule ndima yomculo. Indaba eShaka Marine yaqumbeka phansi khona le nsizwa yavuka yaxolisa.

 

Kuthe kusabatshwazwa lokho, iqhawe laseMdletsheni balishumba phansi oKhozini lavuka lathintitha izintuli maqede laxolisa. Zenzeka futhi eDown Town Studios balibeka othulini lavuka

 

lakhasa ngamadolo laxolisa kuLebo M. Ukhozi FM lamcela umfoka Manqele ukuthi ahlangane nembangi yakhe uKhuzani becule ingoma egqamisa iminyaka engamashumi ayisithupha lwabakhona wenqaba.

 

Namncoma nathi uyinsizwa uyayimela into yakhe kanti futhi uyasazi istory sakhe. Zayishuka imbodla maqede yavuka yaxolisa. Kumanje kubhekwe ukuthi acule ingoma neNkunzi yembongolo.

 

Behlukene phakathi abathandi bomculo ngalolu daba, abanye bathi wenza kahle ngoba kwakhona lokho kuxolisa njalo kumenza atrende kukhulunywe ngaye njalo, nokuyinto engumqondo webhizinisi.

 

Abanye bathi cha, uswele abeluleki abazomtshela zisuka nje ukuthi no maarn ngathi uyaphuma esandleni yenza kanje ukuze izinto zakho zizophumelela uyeke ukuxolisa njalo.

 

Le nsizwa ifake lesi sithombe ezinkundleni zokuxhumana maqede yabhala yathi ‘If you know, you know’, esikuhumusha sithi kuthi ‘Uma wazi uyazi.’

 

Kungenzeka yini ukuthi wayevele azi ukuthi ekugcineni uzohamba ayocela uxolo uma sezimshuka ngoba phela after all kugcina uKhozi ngoba yilona isikhondlakhondla esiphethe bonke abaculi kuleli.