UTshatha uyiphendulile eyeGcokama

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Zenda ziyamshiya engomeni kanti nomtalabho weGcokama uthande ukuqina kakhulu kulo December. Kuzwakale ngeGcokama lisho ngengila libhekiswe kwiSipheshethwa sakwaNongoma sithi uTshatha sewaphenduka into engaqondakali nje kanti wayeright kabi yena, liphethe ngokuthi ungcono ngoba uyageza yena.

Ekuzwa lokho uTshatha kuvele kwavuka ulaka, kwavuka umunyu, kwavuka ukuthi le ntwana ila ekhona namhlanje nje, amagalelo akhe onke lawo. “Ngikhala ngomzala bami o X5 noSketi nomshintshi wephepha abeza kimi bephethe idemo yale ndoda. Ngayemukela ngezandla ezimhlophe ngazinika isineke ngayilalela.

Cabanga ukuzinikela ekuthenini ulalele into oyinikwa umuntu ongamazi ekunika into yomuntu ongamazi”.

“Kodwa ngazipha isikhathi nesineke ngathi angiyilalele. ngikhumbula mhla elethwe uNgalabezi kimi umfoka Manqele emncane ngingabazi bobabili naye uNgalabezi. Ngamthwala ngelikhulu iqoma uMthandeni ngasbenzisa isibusiso sami engasiphiwa umdali sokulalela maqede ngibone ukuthi ikusasa nekhono kukhona la”.

“Ngathi uma ngimlalela ngezwa ukuthi ikhona into ezothandwa abantu la. Abalaleli bokhozi abalalela Isibhukuda kwesimanzonzo bengayifakaza lendaba. Indlela engangimethula kahle ngayo uMthandeni ngimfaka ebantwini ngifuna bemazi bamthande bemlalele, wangena wagxila. Namhlanje ngoba usela akakhona usedubula abhekise ngakimi ngaphandle kwecala”.

 

“Kodwa ke ngeke ngasho lutho phela kuba njalo uma umuntu esedakwe ukusutha akabe esazi ukuthi bamthathe kuphi bambeka kuphi abantu. Ngichazwa isizulu uma sithi isihlahla asinyelwa ngoba ikusasa alaziwa, kungenzeka uphinde usidinge uma selomisile izulu. Akaqhubeke achanase umfoka Kuphosakwenyathi angethuke ngeke ngisho lutho.