GALLERY

Home | Gallery

BREAKING MASKANDI NEWS
Uphenduke inhlekisa kwezokuxhumana

Kulesi sithombe uvela egqoke ibhulukwe elincombo nokuyilona elivele lamenza undaba mlonyeni, abanye bembhuqa bethi

Utalabhe Imfezi uZanefa Ngidi

“Kudala ngangishaya izinsizwa ngengoma ngizishaya nezinye izinsizwa. Sidlalile nale nsizwa koNdabizekwayo

Wawususa umsindo uQhosha

“OMseleku bawumndeni owodwa kodwa owehlukene ngezindlu. Ibhova lalingazalwa endlini yangakwabo kaMahawukela

Ushaye udaka emsakazweni

“Angiphikisani nokuphathwa kahle kwabo kodwa nabo uma bengazama ukwehlisa izinga lokuziphakamisa

Abezwene Igcokama neGeza lakwaMgube

“Ngicikwa ilesi sikhova sakwaManqele esesaphendula igama leChalaha into yokudlala ngoba lingasekho lingasakwazi ukuziphendulela

Asifinyeziwe isandla sikaNtencane

“Ngithathe isinqumo sokwenza okuncane uma kukhona engingakwenza kule covid-19 pandemic. Ngiye ngahlangana nozakwethu bakweminye

Bakhala ngendlala abaculi kuMaskandi

“Silimele futhi seqeke engeqiwa ntwala ngalesi senzo esingeke futhi sasiphikisa isinqumo sikamengameli ngoba usiza thina ekugcineni. Kunzima khona ngoba

Cevuzile | Yimi umqali wezinto ezintsha

“Sekuyithuba lami njengomuntu ohlezi eqala izinto la kule genre. Ngiyaninxusa nonke bathandi bomculo noma ngabe hloboluni lomculo ukty ksasa

Iyathilenda eyeGcokama elisha

“Kwesinye isikhathi uma ugqamile phambi kwabantu uyaye ubone ngento encane oyenzayo bese beyithakasela bayenze nabo. Le ngoma yami ehambisana

Big Zulu featuring Mfanie | Lockdown

“Ngizocela ukwazisa bonke abathandi bomculo ikakhulu abathandi bomculo wami ukuthi namhlanje mhlala 23 April 2020 iyaphuma iLockdown

Uhlongoza ukukhipha i-Single track

“Ngibingelele sizwe sakithi enhla nasezansi. Ngithi angivele ngapha nginazise ngemcabango enginayo njengoba ilockdown idla lubi nje. Kungenzeka ngigcine

Akeneme ngabahlola icoronavirus

Umsakazi wokhozi fm uTshatha ngobe ulale engalele ecabanga kabanzi mayelana nokuhaqwa kwakhe ileli gciwane, okuthe ngosuku olufanayo

Iyayihlomisa induna yakwaGuqa

Uthi alidume libathathe. Uthi akuliwe uma kuliwa kulindwe bani. Kuyisifiso sabathandi bomculo abaningi ukubona lezi nkunzi ezimbili esithombeni zishaya ingoma ndawonye

Uqwashisa ozakwabo ngemfundo

Ebona ipost ethi kungenzeka imcimbi ivalwe kuze kube unyaka ozayo, uCevuzile ucevuze wathi kuzomele besukume bezithuntuthe abaculi. Ekhuluma nabathandi bomculo uthe: “Ngyethemba

Baxolelene uGatsheni noGovozile

UGovozile Khumalo obengezwani noGatsheni ukhulume nabathandi bomculo wakhe wathi ufisa ukubazisa ukuthi impi yakhe noGatsheni iphelile. Lo mculi uyena owaba negalelo

Maskandi trending news this week

Ezishisayo kuleli sonto zithe untuyenziwa kuzomele azihlise ayocela uxolo kuKhuzani ngoba ayimusi ndawo lento yokuziphakamisa kanti unekhono elimangazayo

Lizoqopha umlando Igcokama elisha

Insizwa lena edume kakhulu endimeni yomculo izoqhopha umlando ngevideo esezingeni elingakaze libonakale

Lenyukile izinga lokuqashwa kuNjoko

Le ngoma yakhe yokugcina ethi webakithi webakithi webakithi imthathe yambeka endaweni akangakaze wazithola

Kumkhuphulile ukusebenza noKhuzani

Le nsizwa esimnkantsha ubomvu kwezomculo, eshaya intambo enenkosi phakathi, ehamba yodwa kushameni iyathilenda

Selisungule ibandla Igcokama elisha

Ngokusho komthombo ongathembekile, le nsizwa ayinandaba nama sosha nomthetho kamengameli ikhipha

MASKANDI SLIDE SHOW

 • fghb
 • hujk
 • ftyu
 • r3d
 • rthgr
 • heg4
 • 8i67
 • dcth
 • yfudn
 • sdg
 • mjaheni
 • hjgv
 • unjoko

BREAKING NEWS!!

Sekubongwa ngokusa kuThuthani

Umdidiyeli osecophelweni eliphezulu osebenza estudio sakwa Jan Smith usesimeni esingagculisi neze. Lo mdidiyeli owaba nesandla ekucwileni komkhumbi kaMdumazi

uMdumazi ufisela uThuthani

Umangaze abaningi uMdumazi efisela uThuthani ukuthi alulame ngokushesha. Abathandi bomculo bebelindele ukuthi le nsizwa esencane kodwa ekhobisa ikhono

BREAKING NEWS!
Lihliphize kwasani Igcokama

Livele lakhwela ladilika kuwo wonke umuntu ebelifisa ukusho something kuyena Igcokama. Kulabo singabala uTshatha, Ngizwe, Khuzani

Uyiphendulile eyeGcokama

Akumthathanga sgamu namzuzu ukuyiphendula incwadi akayibhalelwe Igcokama elisha uTshatha. Lo msakazi uphendule ngokuthi “angazi ngone

Events!!

Alikho elinye ikhasi elingakuthatha likubeke ngakho konke okwenzeka endimeni yomculo kaMaskandi ngaphandle kwaleli mthandi wengoma. Uhlale uhlale ubuye ulivakashele ukuze uzohlala wazi ngakho konke okwenzeka kule ndima yomculo. Sikuthatha sikubeke ngama album amasha, amasingle track, music videos, events, nokunye okuningi

 • Impucuzeko Maskandi Festival
 • Indidane Maskandi Festival
 • Ngizwe Mchunu Maskandi Festival
 • Amantshontsho kaMaskandi
 • Goduka Music Festival

ABANIKAZI BENGEZO

Igcokama Elisha

Umculi Odumile

Abathandi Bomculo

Asithathi Hlangothi

Abathandi Bomculo

Asicheme Nabulili

Khuzani Mpungose

Umculi Odumile

Kuqhuma uphondo kowethuka uTshatha

Awungitshele mhla wawuthuka uCarrot wawuthembeni na? Le nsizwa yahliphiza kwasani mhla ikhipha icwecwe layo elimnandi kakhulu langoDecember. Kuleli cwecwe yahliphiza wonke umuntu eyayifisa ukumtalabha esingabala kubo uTshatha, uNgizwe, uKhuzani nabanye. Kusukela lapho ibanjwe ngophondo emsakazweni

UQhosha uthembisa enkulu ingoma

Akusasele nsuku zamncindo ngaphambi kokuba umculi owaduma kakhulu engumlandeli oqavile nongacoshi phansi weBhova likaDikadika. UQhoshangokwenza kwakhe umfoka Sibisi sekumthathe isikhathi eside ukuthi adedele icwecwe elisha. Ugcine ebadida ngengoma emnandi kakhulu ethi ‘Imawzeni’.

Ufisa ukubeka ingezo ebalazweni

Inxusa lakwaCutty uMthandeni Gcokamelisha Manqele uzwakalise ukuthokoza okukhulu uma ebona ingezo ithanda ukudlondlobala kule ndima yomculo. Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe uthe uyabonga kakhulu ukubabona begqoka kahle futhi beqinisa kakhulu kulo mkhiqizo wakwa Cutty kanye neDobbs.

Uhlonishwe ngendondo umfoka Khuba

Usephinde wahlomula ngendondo uKhuzani Mpungose uokuhlonishwa. Ngokusho kwenduna yakwaGuqa uMsizi Mncube, le nsizwa yakwaMpungose ayikwazanga ukufinyelela emcimbini ebimenywe kuwona ethekwini ukuze izozilandela le ndondo ebaluleke kangaka. “Ngingathi nje ngenxa yokuba matasa kwakhe akakwazanga

YITHI ABANIKAZI BALENTO, NOMA UNGAHAMBA UYEPHI IZINDABA UZITHOLA ZISHISA LA
Capture

Usekulungele ukukhipha uMzukulu

Ngicela ukunazisa ukuthi mina ngokwami sengikulungele ukunipha ukudla kwendlebe sengiphazamiswe ilo lolu bhubhane. Namanje ngisacela ukuthi sihlale

Baphume kahle oMamjiji emaGezeni

Ngizocela ukuqala ngichithe izinsolo zokuthi kunezizathu ezithinta imali ezenze sashiya iqembu. Cha sizwe sakithi akunjalo. Kuqhuba uMamjiji ongumholi waleli qembu

Ukhala ezimathonsi ngesiginxi sakhe

“Izinyembezi zami azisoze kodwa zawela phansi. Okubi kakhulu ukuthi asilahlekanga kodwa santshontshwa. Ngibuhlungu ngoba kunendawo eyodwa

Ufisela uBahubhe okuhle kodwa

“Ngithatha leli thuba ngiwa ngamadolo esizweni sonke sikaMaskandi ikakhulu isizwe senkosi enamalungelo ayo, leso ke isizwe sama Red