News

Kudicilelwa phansi isithunzi somsakazi

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Igcagcele esokeni kwabamaphepha. Ezakamumva zithi abasakazi boKhozi abadlala umculo wesintu babandakanyeka ezindabeni zocansi. Leli phepha liveze ngokusobala ukuthi uTshatha Ngobe kanye noZImdollar Ntombiyesibhono intombi yasoBuka, basobishini ngeyocansi. Intatheli yaleli phepha ndaba ikhulume nabathandi bomculo ngelikhulu iqholo ibabikela ukuthi izoluphenya udidla kugcine kuvela onke amaqiniso ngalolu daba. “Okwamanje besisezwa amahlebezi, besingakafinyeleli kwangqingetshe. Okungichazayo ukuthi ayinuki ingosiwe yingakho ngizoluphenya kancane kancane udidla ngize ngifinyelele esiphethweni sale ndaba”.

Bekuphetha intatheli yephepha elidumile kuleli Isolezwe. Bekuzwa lokho bahlukane phakathi ngemibono abathandi bomculo wesintu besho nokusho abanye bethi vele lake lahlala yini ikati negundane ndawonye kucwebe iziziba. Ngakulunye uhlangothi bazichithile lezi zinsolo abathandi bomculo bathi kuza kanjani ukuthi ngoba nakhu lo msakazi usezogcagcelwa bese kuvela izinto ezingasile kanje.

“Mina ngayisola kudala lento. Babevele beganga abaphathi boKhozi uma bethatha intokazi enamathanga amahle kanje beyinikezela kulo msakazi wezinsuku zokugcina. Ngeke phela uma uyinsizwa yakwenu uphelele ubone leya video kaShwi noMtekhala maqede usetshenziswe naleyo ntombi yalelo thanga ujike uthule sengathi awubonanga lutho. Dlana Tshatha ithuba liyakuvuma”. Kubeka umlandeli.

“Ngeke ngayivuma into engekho kanje. Le ntatheli yephepha ifuna ukudicilela phansi isithunzi sikaTshatha ngoba esethathe isinqumo sokugcagcelwa. Usehlalile loya muntu wakwaNgobe Okhozini esebenza nezintokazi ezinhle kodwa akakaze nakanye alingeke. Leli phepha lifuna ukudayisa nje ngaye”. Kubeka umlandeli ozwelana nale nceku yezinsuku zokugcina.