News

Lihliphize kwasani Igcokama

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Isimanga Igcokama litalabha kwasani okume endleleni yalo kule album entsha. Lo mculi okhiphe ingoma enkulu mhlaka 6 December 2019 umangaze abaningi etalabha ngisho umsakazi ozimele westeshi esincane uNgizwe Mchunu osakaza kwiNgizwe Mchunu FM.

“Ezami izimpi ngiyazilwela mina. Ngamuzwa nje laphaya emcimbini wakhe esefuna ngimlwise izimpi zakhe ngathi cha ngeke akubone lokho. Uma efuna abantu abazi isimo sakhe akobuza kimi futhi izwe lonke liyangazi ngisambingelela kahle ngithi sawubona bhutu Ngizwe, ngathi ngangazi ukuthi kogcina kunje”.

“Ngikhala ngezinsizwa mina ezashiya zisigwebe udilika jele nanamhlanje sisabhajwe khona emaketangwini. Kunalo baba lo owashawa Indidane emini bebade ngithi kuye yebuya baba wena ongazazi ufunani emculweni ngingangawe ke manje. Lo waseMachunwini ngizwa ngidabuka ngoba uyena owatshela Idixa ukuthi alingethuke waze walibhalela ingoma”.

“Namhlanje usekwazi ukugadla ngami emavidweni akhe athi Idixa babelinabukelisa ngilitalabha, cha ngazitalabhela nje Idixa laze lavuma nalo futhi ngisazoqinisa ngoba ngathi lisenezimpikwana”.

“Ngikhuluma lezi ndaba nje ngihleli phezulu eMdletsheni ngenabili esiceshini kwagogo ngithi oyoke aweqe lomgodi engiwumbe kule album angazi uyokhishwa ngani emoshari ngoba kuyafiwa la, aytshala bhanana la. Ngiyagugumba ngihamba lukele kwabangizondayo bonke laba ababhekene nami ngithi hlangana zulu likhona iwayini, bhasobha sidakiwe”.

“Lona ke Umgodi ngithi ngiyambingelela kusuza uqhwasha, ubethi wenzani vele ngoba abantu bamenyanya kabi umuntu othuka Igcokama. Kanti bebenzani vele ngingakafiki la. Uzibangela isigcwagcwa lo ngoba Igcokama leli ubobuza kumdlwane wavele wonakala waphela nya.