TRENDING VIDEO

Home | Videos

BREAKING MASKANDI NEWS

IGCOKAMA LIZWENE NOMSHOVO
Abazwene Igcoma neGeza lakwaMgube

Kushikisha ufudu phakathi kwezinkunzi ezimbili

Mgube | ‘Angazi Isikhova singifunani’

“Kunalenyoni ezungeza umuzi kababa ngomnyama”

Ugxeka abaculi abaqhosha ngomculo

Uthi kungenzeka kwale mizi nezimoto abaqhosha ngakho abakutholanga nangemali yomculo. Uthi yena umculo uyawuthanda

Isukile phakathi kweGcokama nezeBhova

Lithi gcokama elisha liphuphe Idlamanzi lisho lamazwi emadlebeni alo “hambani bafana niyotshela omzala bami ukuthi”

Kumkhuphulile ukutalabha Igcokama

Kumthathe kwambeka kwelinye izinga ukushiya akangalazi kwiGcokama elisha. Lo mculi waze washo nokusho wathi

UTshatha uyiphasisile eyeSingle track

Uthi uNgobe ukukhipha isingle track ikhona okungeza abaculi bakaMaskandi bexoshe ikati eziko kule lockdown

Indida kuxolisa uBheki Cele

Amasulumane akhale ngamaphoyisa angene endlini yokuthandaza ngezicathulo akhuluma kabi, ebuza amaSulumane ukuthi makhulu yini wona kunomengameli?

Iyayihlomisa induna yakwaGuqa

Kuyisifiso sikanoma imuphi umthandi womculo ukubona lowo awengamathe nolimi neGcokama elisha ecula nembangi yalo enkulu. Kunezinsolo zokuthi uKhuzani noJaiva Zimnike

Baxolelene uGovozile noGatsheni

Zithelelene amanzi emcengezini izinsizwa ezimbili ezazikade zingamathe nolimi zaxatshaniswa ingoma. Ngokusho kukaGovozile, impi ebikade ikhona phakathi kwabe eyagcina ifaka uMdonso

Bashodoza okokugcina kuSgiya

Kujwayeleke ukuthi uKhozi FM lushintshe izinhlelo njalo ngonyama mhlaka 1 April. Akungabazisi ukuzwa abathandi bomculo kaMaskandi bezibuza beziphendula mayelana nekusasa lika

Ijoyine umkhankaso Imfezemnyama

Kuthe uma kulahleka ushuni ojwayelekile kwiMfezi kwavuka enkulu ingoma eqwashisa

Ithandwe kakhulu eyecorona

Le ngoma yesixaxa samaciko ingene yagxila ezinhliziyweni zabantu baseMzans

Ivoti libavusela isilungulela

Kwababuhlungu Ukhozi lumemezela ukuthi ingoma enqamule unyaka ayizumenyezelwa. Kuthe

Abafana baMgqumeni bagijime kakhulu

Nakuba yaputshuka kodwa ingoma ephakathi kuleli cwecwe labo elashintsha ekugcineni

Abathokozile ngesenzo seGcokama

Baphumele obala abathandi bomculo ngokunganeliseki kwabo mayelana

Akubathokozisi ukungadlalwa

Ukungathokozi kwabathandi bomculo sekufinyelele ekuthenini ligcine

Kwawina uTshatha kwagiya uKhuzani

Imkhuba yetechnology iyokuxaka. Kuwine uTshatha emcimbini abekade eqhathwe

Ufisa ukubeka ingezo ebalazweni

Isifo sakhe ukubona ingezo iqhudelana nokugqoka kwezizwe zomhlaba

Uqedile estudio uMzukulu

“Sizwe sakithi ngithi sehlelwe umshophi omubi kakhulu safikelwa ilolu bhubhane ngesikhathi sokujabula nokujabulisa

Cevuzile | ‘Yimi engiqala izinto’

“Sekuyithuba lami njengomuntu ohlezi eqala izinto la kule genre. Ngiyaninxusa nonke bathandi bomculo noma ngabe

Awuqophile umlando amabhinca

Kuphinde kwaphinda lokho okwenziwa uMroza enqamula unyaka kungazelele muntu njengoba uNtencane

South Africa corona stats iyakhula

Lesi sifo siyakhula usuku nosuku kunokuba sinciphe. Ngokwezibalo, akukho okuthembisayo njengoba sekuphinde kwashona

UKhandalenja inkunzi malanga yebhimbi

Buka nje inkunzi yegagu lakwabo ubaba uMfazomnyama wavele wazala inkunzi yebhimbi uKhandalenja awazi noma uyacula noma uyakhuluma kudoom nje. Kuphinde kuzoba inkosi yoMaskandi eyakhothama yasishiya kabuhlungu namanje sisakhala ezimathonsi, igagu lakwabo uMgqumeni wavele wazala

Indidane Maskandi Delevelopment Studio

Lesi istudio esikhulu esisungulwe Amagezamahle kanye nabaphathi ngenhloso yokufundisa abantwana abancane umculo. Yathi Indidane ifisa sengathi umculo ungagcina usufana nebhola. Ngathi kuyangawo amazwi kababa. Lento yama development siyazi igxile kakhulu kwezemidlalo lapho

USphe Gcwensa ungenhla kukaLusanda

“Ngiyithandile into engiyibone yenzeka eMsinga. Yazi ukubona abafana abancane benamathela kokukayise kuyathokozisa ngoba kuvame ukuthi umfundisi engamzali omunye kodwa siyafisa kulokhu ukuthi abafana behambe ezinyathelweni zabazali. Yazi uma bengahlala ezihlalweni zoyise

Inkulu indaba ingoNjoko nenkosi yamagcokama

“Ngithanda ukukhuza kuye kanye uNjoko ngoba sekuthanda ukumlandela ukuthi avele ekhuzwa ezintombini zabanye abafana. Ngiyafisa indlela abangatshelwa ngayo ukuthi abolugada udumo ngoba luzobaqumba phansi. Njengoba bekuleli zinga abakulona nje, vele phela abesifazane bazoziwela

Uyivume uKhuzani ekaNgiga

Kumthokozisile umfoka Ndlovu ukuzwa uzakwabo onabalandeli abaningi eyivuma ingakaphumi nakuphuma eyakhe

Ucacisa ngokungena noKhuzani

Kuvumbuke olukhulu uhlevane kubathandi bomculo nakubaculi uqobo ngenkathi kuwina uTshatha kugiya uKhuzani phakathi

Uwakhumulile amateku uPotso

Njengokusho kukaKhuzani kwi album yakhe akatalabha kuyo uPotso, umholi wamageza mahle uwakhumulile ngempela

Baxolelene uTshatha neGcokama

Ugcine esibonile isidingo sokulalela lokho okufiswa abathandi bomculo sokuthi ayothelelana amanzi nalowo ophethe izintambo