Search..

Goto News
Navigator no Dr 3seconds bazokhipha ulozolo

Navigator Gcwensa, Into Eguge Uyibuka-nje, insizwa yase Mpangeni eshaya umculo unomtalabho, ayiwuculi lomculo othule ongenalo ihawu, cha uyazibhula-nje impela akadlali ngoba nangonyaka odlule uzifake zagcwala ku-Dlubheke noDlubheke ngokunjalo wazibuyi ziluma zinjalo ngoba uvele wagadla kabana wagadla ngeziqomo zakhe uMfokaGcwensa kodwa siyazi ukuthi eyamadoda ayipheli ngoba useshilo uMfokaGcwensa ukuthi iyeza iAlbum yakhe ngezi 24 September kuwo lonyaka.


Lukhulu luyeza luza nayo lensizwa kanye noDr 3seconds emva kwesigameko esenzeka kwaNongoma kwaKhethomthandayo kutshalwa uNgangezwelakhe. Lengoma ezophuma ikubeka kucace ukuthi lendoda ivuma uDr 3seconds ngalento akayenza kwaKhethomthandayo ehola ibutho efuna ukuliqatha namaphoyisa nokuyilapho ukuthiwa khona kwavimbeleka uMongameli wezwe uRamaphosa akangakwazi ukwedlula u 3seconds evembe esangweni nedlanzana lebutho.

Uma isangena lengoma, izihlabo zidlala kanye nephimbo lika 3seconds, ethi,"UBheki Cele ungumholi wamaphosa siyazi ukuthi uphethwe uRamaphosa thina njengoZulu besingeke singalivuleli iButho namaKhosi bezokhala okukugcina njengoba Isilo bengeke besasibona, ingakho mina ngithe amaphoyisa awakhiphe izibhamu azibeke phansi sibulalane ngequpha, ingakho uRamaphosa ephume kulelisango elincane, besekukhona thina esangweni", iwolawoke amazwi ale ndoda izincoma ngokuvimba uMongameli esangweni. Uphetha ngokuthike ungu 3seconds yena ayikho into akayesabayo.


 Wakhuluma lamazwi kwaNongoma enjengoba enjalo evuka ekuqulekeni, abanyeke bathi waqulekiswa izincweba  zikaNgizwe ngoba phela waquleka eseduze kweChunu kanti futhi abazwani noma abakaze bathelelane amanzi. Ebuzwa uNgizwe ngokuquleka kuka 3seconds waphendula wathi, wayephethwe ukuphapha efuna ukubukwa u3seconds.