Search..

Goto News
Uzifaka zonke kwabagxeka ingoma yakhe

UMdumazi Igeza lendalo Mhlongo ukhiphe ingoma ekhuluma ngosuku lwezithandani kwaba uzithintele kubalandeli abangamuzwa kahle. Abanye bathi istudio akasebenza kusona siyabheda kanjalo nonjiniyela bakhe bashaya udaka. Uvele wazifaka zonke enyameni kulaba abagxeka ingoma yakhe wababiza ngezincelebane.


"Ngisebenzile eBazooka studios kwiGeza lendalo bagxeka, umbuzo uthi bonke laba abasebenza khona anibagxeki ngani?Ngasebenza eDowntown studios bagxeka, ngabe nakhona bonke abasebenza khona anibagxeki ngani? Baningi abaculi abasebenza eMashingeni aniyigxeki ngani i-sound yabo?" Kubeka uMdumazi.


"No kahle-kahle umuntu oyomuzwa ethi nywe nywe nywe i-sound this, i-sound that empeleni ufuna umtshele kanje, "Hamba uyolalela lo onale sound oyifunayo noma ungene eStudio ucule sikuthenge" ngoba ngampela loluquqaba oluthunyelwa yilomthakashana ogonqile obhukuda nezinsana bemshiya owabo ake bekufanele sikhohlwe yilo."

"Nina zincelebane ezithunywayo kuthi anginitshele ukuthi niyofukuza njalo uma niyodansela isginxi sikaMaxhimfolo kade yaphela indaba yakhe lowo yikho nje ehamba ehlala ngegama lami bese niyafukuza ke nani ngoba ninje. Engizokusho yilokhu, kuwumsebenzi wami ukuthi ngiculaphi nobani nini okwakho wena ukulalela ingoma esiyenziwe uma ikuxaka uphume kuyo bazoyilalela abayithandayo. 


Nina maxoki enizenza abalandeli bami ngibongile imibono yenu efile ithatheni niyoyinika umngani wenu lo owazela ukuzoxhapha mina ngenhlamba la emhlabeni angiyidingi ngiyayibonga. Bese ningisiza niyeke ukugudla iguma ayikho into eniyithukela uThami Nkos'yonjiniya Sbiya qhubekani nithuke mina nimkhiphe lapho, ngisho ngeqholo angithi phela sisebenza njengomndeni senikhohliwe yini kanti?"

"Awuthi nginikhumbuze la: Ngo 2015 yini enaniyikhalela kwi-album ethi Ngeke Ulunge akusiyo i-sound? Ngo 2016 kwethi Bathukile khona nathini? Iqiniso ukuthi akunamculi engasayina naye i-contract yokuthi ngizombiza engomeni yami elakoNjomane leli gceke akukho bhujwa elizoqimbela kulo ngafika ngingedwa emculweni. 


Gwinya wena ogwinyayo ukhafule wena okhafulayo okungibusisayo ukuthi ziyabhibha izinhliziyo ngisalokhu ngiwahlule njalo amaqhawe enu ngengoma bese wona engehlula ngensila nobubi kanye nokubhimba angiyiphathi ke ekantunsula lo wesisu ngathi yibhele likakotini selaze latsheka iteki linuka ungena nje estudio somlungu pho ke siyothini akana choice. "